ÿ
Î å
è û
Ì
å und î å
<< ÿ ÿ >>

Å õ â


Å ü ò ÿ à à å und Å è x x. À ü î ì ì und ì. å und à í ÷, å é ü é ó é, :: â - à î à. Å und å à, à å Und und þ und û. ÿ ÿ Und é û. ì î à à à ó þ þ þ ....
í é ñ ë å î. ,, . ü, ü. Ì ü, î à ò è,, k î, ò ÿ å û. â und å und und À â å å. å ì, ó í k å í ê o und o à, ì é, o a o Âü â è. å ÿ é ü ñ è, ÿ é ä - ü à à und a ,, Und å å åå о о à. Üà ü.
û, å é ä, ò È und bis bis . Î å å å û, ο õ k î ò. ð à ÿ - î, î ò ñ ì, à í ò. È û ÿ è, è ò å und û û.
,Ü, ÿ ì ì, à k é . À à ü ü é, å â bis ì , , ì ì, und ì ì ì.

Ü, k und å å å û, ò ü ì ì ì è, îì ,û, å î,, å Å å.
å ó und å è õ »
à à þ ÿ è è è À ñ î ÿ ÿ und è, ì ÿ é ò ä ì DMSA, é å û und é õ. (Î å å; î î ÿ ä ì à und und und von a, û , û ÿ ÿ). Å ÿ û à à å à à é ê, à ü à ü . Ê é ÿ ì, à à ÿ é Und à ü î å, ì å. ÿ ÿ und û ì î ÿ, û ü, und à ë.
Andû Und û þ þ, ÿ â Zu von a, ÿ ÿ ÿ und ÿ, ungefähr r å à îé å , í ã ì und å å å.
É ç õ å â ò, k ÿ à am und à bis ü À ü é ñ, é ÿ é è. ì ì ÿ a, a é å. Î å, î å ò û ü, k é ç õ ò à þ à. Î î à î, k über à- ü ü â õ, ê û ò ã ñ, ì, Âü ì å.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

Å õ â

 1. ß È
  .Í ô, ê Ã. é, é (John W. Graef und Frederick H. Lovejoy, Jr.) ê ê. å ÿ à - é ä, é ä, ò ÿ und ÿ - ò â â, â â ÿ õ é ò è, â, õ und å
 2. Å ÿ und à é Und und und
  Und é und und õ â ( à, , À, è) î ò é ò ñ Und und é und (â ü î ÿ). õ õ ÿ ÿ, ì ì. Å und â und à, ÿ È ÿ à à, ÿ ÿ ü, ÿ,
 3. Å å õ â õ õ é und å - à - ÿ »
  â À.Ñ., à À.È. é ü: ê.â.í., ò à Ñ.Ñ. Î ÿ ÿ ÿ é ”, ã. ÿ ÿ ÿ â . é ò - û о ò ð und ó à é â und å 3 ì und è å Å õ â
 4. û
  è û und è: 1. õ ÿ ÿ à, à ì - å û. ÿ ÿ àç à ò 13-40 ò. ÿ à ÿ ÿ à ò 150 ã / ã û à. Å û ÿ û ì ñ
 5. Å é ì ÿ è õ â
  ì å û å und é ,É, å ÿ: - ì ì ñ ñ É â und õ õ , î õ ( õ õ) ñ ì â ( õ õ â é è, ð, Ì-12Ì, Ì-14, Ì-17).
 6. / Ë / ò - å è
  Für õ è {foto26} è ÿ / à å à: à Ð å. {foto27} und und â und ÿ / à à: À â ì å. Î û à û und / und und. Î å und ò â è ( , Ü, è), ò â é è, ò â â Å è û ¦ å
 7. â é è â
  ÿ î å à é ( â) 3 â und é å â ( î ì õ é) ”. é å ÿ û, û, û. é und â ò å, ,Å, å, å, å und å è. É þ â é
 8. / Ë / ò - å / å õ à- â
  û õ é {foto37} ð: é, é tiain ï. Å å å und und å å ÿ ñ und und und ( é ò, û) {foto38} ï: é å è ÿ ÿ ä ì õ / / / ÿ ÿ , È, ð, ñ ì
 9. / Ë / ò - è õ â
  ,, , À ÿ ÿ ÿ /Û / û â und zu. ÿ ÿ è. û õ é {foto28} ÿ à ñ und {Und {foto29} ÿ à ÿ ÿ und õ â {foto30}
 10. / Ë / ò - å à ò û
  û õ é {foto31} ÿ à ñ ñ Und und å: û î und und / Ò / å ò on- on on ein. ,, à ñ é à und à und õ / õ ê. å å und Å von ÿ und und é und.
 11. / Ë / ò - å, å ì
  û õ è {foto34} à - û ç à: ÿ à - ÿ, ñ à. ÿ à - å é è. î à ÿ î. Î a і / a. {foto35} ü à: ð und ü à {foto36} é Ê ñ ì â é ò ì ç é Cr-
 12. / Ë / ò - ÿ ÿ ÿ ÿ
  û õ é {foto32} å å Und é û è und und â -ç- à ÿ î à, î, Und î ÿ é û å {foto33} Å å und â Und å é è ç- à î é û â é
 13. î - å, å î und ÿ à â
  Und und und é å é ÿ: â, à, ÿ ÿ, ê, å, ÿ ÿ, å. Und âì ó ÿ: å à, î (II, III) ä, ä ä, (à) í, à ä, ò (II) ä, à ä, í, ä ( ÿ à), é ä, é ä, é und î
 14. Å und î â Und Î ç à
  ( ì ì õ é 30à Ð bis 04.30.86 ¹28-6 / 16) å ÿ å Und ÿ ì ê ì Ì î é å é î , ÐÐ ÐÐ 08.06.82. 28-6 / 13. Å und û ÿ î- õ é,
 15. ü õ é.
  Und ì å ì ì und ç õ é ÿ ÿ â â õ ÿ ì ì - ì und und Å õ õ é â. Und é ç õ ì und õ é ç é. ÿ ÿ à - ü à (à) - é - Ó õ é, õ â ì å,
 16. Å Û Õ Õ É
  û û û û õ é ÿ ÿ ÿ ì, ì å, î å å õ û, ÿ â ,é, à à und â é è. Å é ñ und è õ õ É ÿ à õ õ é è. ò ÿ ò ò ü
 17. é ç ( ÿ à)
  å ÿ, å è Ñ und Ò ü þ ó ò î à. à - ÿ, î ÿ à õ õ â, õ å â â , ÿ ò: à) þ ü à, á) þ ü ( ÿ ü ÿ Â), â)
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com