ÿ
Î å
è û
Ì
å und î å
<< ÿ ÿ >>

Å è é è


Und õ é å å à ÿ ÿ. É ÿ é è ÿ å å, î å, å åâ É è é, â, î à â, à ì å - õ

É und â. Å å û à õ õ é à ì ( õ, õ, õ, õ und ð.) ò ÿ é è à è ê ì ì.
ì å ÿ ÿ ÿ ÿ î å, ì ó õ. Ü ,â, õ å è, ü ê. Å è è è und ö, à und û. À û å Und und ê å, Å, ,Ì, ì, ì, ó, ì und ì. und und ê a, ð, å. É ÿ ê ì ì ÿ à é ä à, ð, å. Î ü å î, k k ò â (,Å, å), à å üâ und , å î. ó ó ÿ î î . å å à õ â àâ (( ,, und ..) Ò ü ó õ é å Und å å è. å î å ò þ þ, ì å und å û.
à, k und î, ò ü å и. Und und und bis é í. und å õ ü , ó é é ê ò é é é, ì é. Ü î å и ò à. å à. Î und und ò é þ î û , Å - ê ê .. Î ü â, â, ö. Ç â é þ ò à.
Ü î êì ì ì Î ü õ, õ â Î à à â û û û ,,,, î å und é é é. und é é è à û, å und å à é ( î, á, ð und ð.).
à é è ü à Und a, a ,, î ÿ â, õ õ ÿ ÿ. é und î å î und å å à î à, å õ õ é ( à, ÿ ü, á, À ñ à õ, é ä, ê, ì, ü,
Und und ð.).
ÿ à ü ÿ, ñ ÿ â 1-2å 1-2 ê. ÿ í è
Å å ò å é ì ì. ü ò ü
å å î à. î å, å ÿ und õ und õ á.
å î, å î é éò ò ç οο à à 7-10 é. Und , a, Ò ò ê ÿ ü. õ õ, ûà û - û ü å , ç ÿà ÿ å å û - î, à, à, ä, ä, und. Und à à à à à à und ò å å û, Ò î ò è é ç õ â . Und und â ü î à ê à ÿ é. È é, å é ò û. 1-3à 1-3 ÿ 4 4 5 âç âñ ì ì à. À ì å ò é é á, û, 2-3ì ç 2-3 ÿ - î è å û ( î, , Ã, ð und ð.). ì ü 2-3ç 2-3 ÿ í ò, Å, Å, Å a, und û.
ÿ õ ì und î ò ñ þ õ, õ, õ, und á, à å und und von ÿ. õ é è í ÿ ü î å à.
õ é é, ÿ î ü ê ó ó. î ò õ õ ò ä ì è. å, å û, å å é und â und, ç p a ( à, û, û, û, û, è, , À, à, û, ä, ä und ð.). Î å ü ç à å û ÿ - á è å , ü, î, à î. ÿ ÿ ÿ ,,,, é ò ò â ο õ õ Å å û ( î, é ê) Von bis â å 1: 2, 1:10, 1: 100 und 1: 1000. Å ò ñ
Î è und ò î 1 é å 1 ü, 2-3ì 2-3 à ü, î ó ( î 10 kâ ü). Dies sind: 1: 1000 und p. ä. É ò í å, 3-4ü î ÿ 3-4å 3-4 ÿ. ñ î ÿ å å 2-3 â.
õ õ é è ÿ ü å î î à (1/4 Und dazu 20-30 l à und ð.) a 45-60 Das ist à à. 3-4 3-4 3-4 3-4 ó þ.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ = à =

Å è é è

 1. Òk .Ý., Âà Â.À., à Ñ.Ã .. Und é und ó é î à, 2008

 2. ÿ ÿ
  Ì. Ëë, Á. Ò ÿ ÿ ò å å ÿ - ò û î î à . , Î, à å å î õ é ( ü â, ÿ, è) þå ó. Å ÿ è ÿ àå õ , Â î î
 3. ÿ ÿ
  ÿ ñ und ò û ÿ à Å û ÿ é þ. ü è â å õ â - ò õ õ è -î- õ é î é und - a è è ê ê è. Ñ ​​ ì þ ó und und à à à ÿ ÿ à é
 4. À é è
  þ und õ õ î ü und ü à õ õ õ ÿ. î î ü é ñì ì õ é è ü Å ÿ å î ÿ à. ÿ à é è à à Å õ é ó é ñ
 5. ÿ ÿ - à ç õ ì è.
  ÿ ÿ - à ç õ ì è. À ÿ è ,,,, û î õ, õ, und . ñ é bis é und î ñ à û û û û - und é und õ. î ì õ é, ÿ
 6. à å û
  à ÿ ü à, ö, à, â, é, à und û, à, ÿ, À und ð. î î ñ und und ì â ì å õ â ( é, Â und ð.), õ und und è. É é å í è- è, Å ò ç é
 7. Å Û: Üß Ü È Ss
  À õ é à å î é, î è ÿ â õ õ. Å î å und ÿ â ò À û und ÿ õ ( ð, ó k und Î ñ und õ), à ÿ ÿ ÿ ÿ õ â; î õ õ ÿ ÿ ò ü à und è. å
 8. Und a a a é é
  ÿ ÿ ÿ ,, und ÿ und à ì, ì ì ì, ì é þ, è å ò õ ó õ é. Å ñ ì î ü þ ü õ â ( ë. 12). 12.à 12. und ÿ
 9. Å î und ì und. ÿ å û, õ â è ÿ ü.
  --Å - é ñ ÿ, ÿ, È ÿ â å ,, ÿ ÿ ÿ ,, ÿ è è è Ê è é à, und õ é à. ,, é å, å à õ õ, å ü ü â
 10. Å und å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â ,,,,,, Und ü û õ, þ û û û ,,,,, ì è. ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - ,â, â, â, å
 11. Å und å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â ,,,,,, Und ü û õ, þ û û û ,,,,, ì è. ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - ,â, â, â, å
 12. Å und å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â ,,,,,, Und ü û õ, þ û û û ,,,,, ì è. ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - ,â, â, â, å
 13. Å und å å à
  ì ì ÿ ÿ å . Derzeitige Ergebnisse: 1), 2) ,Û, 3) û, 4) û, 5) Å à, 6) à. Und ü û õ, þ û û û ,,,,, ì è. a a
 14. È ÿ ü õ â ÿ
  ü à ÿ ì õ â ( õ è õ), ÿ --Ü - î ì ì, ì Ê, â, õ é è õ und õ . Und und ÿ ÿ á, und å, à è û û û, und û, è, û, û è å å
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com