ÿ
Î å
è û
Ì
å und î å
<< ÿ ÿ >>

û - å!


,,,, ::::::::: Î ü ì ä ê þ, à å ü à õ õ ûå û å î ü, auf ü ÿ î. 3è 3 ü ( î ü, à å ü), Und d.ä., ì ü à û. ü ÿ é é ( î à 3 à). î, ü ü ÿ à und ( å ì îî î - î ü å î å ì), þ, î Ì ü þ à å è è. ò ó ü à 3 à à 5 ã, è ü 5 und 5 Ã 1å 1 à î ÿ â zu Ó ó å å и å å å? È ÿ ÿ ÿ
ÿ à?
ÿ ÿ ÿ ÿ, ÿ û ÿ ÿ, Å Å Å ÿ Å ÿ ÿ ÿ è, è, à Å þ è é å. Î â, î und ò å Ü und à à, ÿ õ und ,, õ - î und à ü.
É ê ü é ð â, Und und ÿ und. Å und â é ç õ õ ò ü ó è ü.
Ü ò k ì è.
, Î, óõ õ é und å î å ò é ñ и ò auf ü, à zu è. Ì, ü î î und und ÿ å ÿ. î å õ í.
Und ÿ é î þ ÿ õ, õ â, õ ê ÿ. à õ é ò û und â ( â), õ und à, û û û û â â â , à ü à à à.
å î å 400 â, õ Å Å à. Î ç õ ò î ó à, Ü è å û. Î õ ÿ ò ü é, und î ì Und ì ì ò å å ÿ à õ â. å ÿ, å å.
À å, î ò å å à - û è û. å ê "- í, k å í, í, í. Î ñ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - î à. Å ü â und õ î ÿ û à â, ó ü î. Å und å ÿ é à ò, é, à ò и é ð.
Å î. Ò à â, õ à þ ü. Å è î å ò î ü é é ñ, ü ÿ ü å, ÿ î , Ò, î î î. ò, å é und î , Î, î ò ü ü é î à à â.
ò à à õ í:
1. --å - î ο å, å é, ÿ è é é è ( å û à).
2. --å - å ê þ, å îâ à è ÿ ÿ ü þ ó é è ( à, ã).
õ é å à õ è õ É und ò ÿ à î. Und , Ê, ì å ó î ,õ, í, ,Õ, è, Å a und ð. ò, und å ê þ, ò å õ í. û û é é è.
Î ü è è ", î ü ü å À ü î ó õ î Å ÿ ü þ þ ó. Ì ê û ÿ ä ò ä è, ÿ und ü û.
È å ì î î, î î , õ é å. ,,, ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ò ñ. ß, ó, î û und to to!
ì ç é ë í ò, ì ñ Î é é à und å Î é und und und î é ñ. Und é ñ, à, und à Å, p und .Ñ.
Ó ó û ì å â é è. Ü å è, å ò î î, о óõ å ÿ, (à ó o à é.) é è) å ÿ å. Und und bis î, ÿ und. ÿ, î ó õ, â, í í â, å è, å ñ é, ". î ü?
À å û ê å ò ÿ, Å ò î ì é é í â.
À ÿ. À ì å, å å å ì î. Und ó ñ é ì ( í)) î Ì å ò, î ì î ü ì.
,,, - - - - ,Ü, ñ éì ò å à, ÿ ÿ ÿ Å, ÿ õ â ( è ). ê, ê ñì ì â, ,ò å und å è, î, éé
ì ì, ì ø ì, ÿ å å. Ì å ÿ à, ì å ò ä es ist î ü ì. -20 ó, â à à à à à à à à à à -20 à -20 -20 Ü è û ÿ und è, und ø í â. à ûà, û, û, ÿ und à Å ò ü å å à å à â. ß å å þ î îõ õ õ.
è, î í â ÿ å und und à. , Î, und s ñ ò û é í â, î å ,Ò, î ì î ü ì!
ê, ü, î ÿ à ó ó å å ÿ. Und ü õ õ â ò û ñ ñ ì, î ü ü, î õ å ü è û. î å é ò, k k û å ü å å é û, å und à â und ü û õ ç. Î ò è, î î - ð?
, Î, und ò, î ç õ õ å å Ò ì, ò und õ ò à å à. Und ò å: ð, ò ü å о î? Ü ,,,,,, ,,, und ÿ! ”
À ÿ þ þ , ÿ ÿ ,,. , a Ì und ó ÿ ÿ . Î ÿ è à, ÿ î und èü î ó à é. î õ ë, è é ñ å ò. å î, å å und û ñ ñ é å ÿ à î ò é ò. Ò ñ é î ü! è è ÿ ÿ ÿ ÿ .... û - å!
î å é, ñé î. ÿ î, und und î à. Î ê å, k ü ì é û.
å î, ê å, é, ì. Å ÿå ÿ î ÿ. é, õ å å und à. î, å ó ñ ëí ü é ê.
Und ì î, und û, k,, ð, ÿ und å Å ó ñì ì. Ñ ​​ und û ÿ !
ò ü, ññ ò î, î ì ÿ and und û À å ü á ì. Ñ ​​ è è, è Å und ÿ, å, k ä é è und è, Ì å und å, å à â. Ü å î ÷ î ÿ ì Ü ,, k k k k k ü ü ü,,,,,, å ÿ. é ò, î Of ò ü ò , of , Î å ü Und à õ.
Î î, î ì ó ü å, å å ò ñ.
ß þ ñ é þ, î à ü, ÿ ò õ ñ, î å , Å, à é ð, ì und å û über Å und ÿ. î, ë!?
Î â ì, auf Å û und und ÿé ÿ õ é. ü î, î о und è. ì, û î ì ÿ Å a Å a À â, ,ü ì ç é î ÿ é ñ. û ì ò î à, û õ é å ÿ, ó î ò. ÈÈ ÿ, é è, - å ò а и à.
Ü ÿ ê ê ê ê ê, ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ü ñ å ì å é é é â î, ÿå ÿ å ÿ ü ì. Ó õ ñ í í â.
Î å â ì î? ", - å .
è, î í â ÿ und und à. Î und ó û û û ,,, ¸ ,Ò, î ì î ü ì! î, î und ì ì ì ì - Ü ñ, ÿ þ ó und von ÿ à ì ñ ñ ÿ à, ü ó "- î î. Â ÿ ÿ ÿ ò î é- â. Î þ þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ Ò ì ü à ó » k ñ ò Î und. â ó å î.
ß é ü. Ü ÿ õ â î ÿ Î î à. Und ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ,, å оò à и à.
î ç é ò å å . Ó õ und nach ü î und und nach to Ü, ó õ ü î. und î , a À ò ê é è, é è é è? Ì î å å - ë à »? à å ü é é è å õ õ é?
Î õ û ó ó ó ,É, à î und іí â õ ë î å .
. ,,, und ÿ ÿ â â â ü ó õ ", ü î ì õ è, û Å î a è é ñ, û î ì þ ü Und auf þ ñ und und. ß å ë î é é î À und und ..
und û ê ? und û ÿ ò î, ÿ Was ist das è ??? Ì, î ë, î à ü ò о ò å?!
Å î ò ñ: î å, ð, å ü þ Ü ÿ ü ó?
Ó ó ü, - î å à â Und von à, k k õõ ñ å ò. Î î é î ì å é ç и ñ ñ und und ÿ â.
, Î, î å und î ì und Å , auf a ü ÿ ü, î ü ò Å Å À â, î û å ñì ì ü, ò í. ø ñ à ò ü, и ,å ó, î ó- î À, à ó, î à ÿ à î à.
å ÿ õ õ î ò è à. î å ü, î è ò î ü å å ÿ î ì ». î õ ì, å (â õ î!) û å î å ò þ, î è ò ü!
å å, å î î è é û î ñ ì ì ÿ, î: ÿ à î, î ü BMI 25-27 å ÿ ì õ â, î è ò å õ, é ñ ÿ â å!
ÿ ñ 1963 à, å è à è è 10232 õ í â é é ». ü, î 48% é, é BMI ÿ â õ ò 25 î 27, » 80- é æ, à 26% è î 85 ò. è è å å, ì ó õ, î ò à ì ì ñ þ ò è î ÿ è. è õ, é ü BMI ë å ( ò 27 î 30), î 80 ò è 45% í, î 85 - 23%.
å ñ ì, å è å è ò ü à ì, î à ñ BMI å 30 ÿ ê å à. î â é è ü å à.
å ç î à ( ò- ñ, À) è, î ì é é è ò ê þ è à é û Ò3. ò í ò à ó à, í â â õ, è ò à å õ â. å è û ÿ è è ÿ. ÿ à å ò å à ÿ à à è ( Î) - à. ð û Luigi Fontana è î è ò, î å å è Ò3 è Î ò ü ñ ÿ.
ê î û å, â é ï è, ü å õ â î û î î à è å î å, ø ì ò å ò å î ü þ, è í â ò ê ó ó. ü ò î ó è ó, ó þ. ì, ü î å à è å ò î î. î ò ÿ ü â ì è û à. à î à ó â.
å é ÿ ü ò õ â, î ó õ ã è ü è è è, ì, å ì, â ó. è è å ê î ë, î ü í î å ò.
å é ÿ ä, û þ û ò õ é, å ò è ì ÿ ó õ é.
û å î ü é í î 1500 è å 1000 Ê. ë â è è, è ì, å ü ÿ î. ß î þ ê î ó, î ì î ü å ü î à è, ÿ ó î è à å è, å é è å å è â å.
å î î ü é, é î ÿ è ÿ, à î î ÿ ä ì. é ò î ÿ ÿ ì. î, î û û è è, å - û ñ è å ò ÿ à à, à ÿ!
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

û - å!

 1. í è å è [ å à ( í, í, í è å)]
  ß À å, ÿ ü. Â õ õ ÿ ÿ ( ð, à), è, å õ â. ü é è è à, è û, ÿ, ÿ ÿ. ß À Å ¦ å à ñ þ à, å â ( î ÿ, à, Í î 20-40 ã â å é è ç ò
 2. å ÿ
  î þ î ì è ì, ì ì ò õ õ õ é, ç- à õ å è õ ò è ». È å å è å à î û. ð, å à ( å) ÿ ì ç å õ è å õ ç õ é. î, î î ñ ì, î õ ò â ã î å ó ó,
 3. Å Û
  Â å ò è å û, å ò î ÿ ç à, î ÿ î ñ ì â å õ õ é. ð, ü ò û, å è è. ÿ õ â è â 7 - 8 ç ò þ à. (Â å ò î, å û å ò ê ì, ê ê î
 4. å û.
  ç é, í ç î î ÿ â ÿ, î ÿ â é å. à õ à ê è ÿ å î. å å û î ÿ ò ê " é" å è; à à à à ì ì ì, é ë ì è î
 5. Å Å È
  è Ä. í (Stanley D. Freedman1) å. Â 50-õ õ î î, î ü å ó à ò å î è à, î è å è à Mycobacterium. ÿ õ â, ÿ à è é è õ õ, à à Å. ì. è è î û â å ê û,
 6. Å Û È Å ß
  û é û ò ÿ û å è è â é å è, î- è è è â õ, à õ ÿ, õ, é û è õ ð, à å ÿ ÿ é é è. å å ÿ à 2—3-é ü, ÿ ü â ò ç 2 ä. û ò â ÿ
 7. Å Å È
  ñ Ë. ð (Dennis L. Kasper) å. è à é î û â å. î å å å û. î å 60 â é, å ç õ î ÿ è. å û û ÿ à è õ, î â õ î î- î à. è
 8. å å è
  À ê ÿ ê ó å å è? å î ü: î. ì, å é â ì å ç à, ò, î ÿ å ò î â þ, à ì, î " í þ â å ÿ ä. å û å è â, â, â è õ " ã à". è ì è õ î î â, è å
 9. å û
  Ê ó õ õ â è î è é ä é, ÿ û, ç, å à â è å þ à, å û î å è. å è ì ÿ à â å ò õ- î õ â; å è î ÿ â ì ç â [15]. ü à â å û
 10. å û
  å û î å ÿ è ì ÿ ÿ ÿ â å è à ü è å å è. Â å é, õ ñ þ, é î î ò à é ë ÿ. ü û 2 à ÿ è î î à ÿ è
 11. å à
  î î è ÿ å î õ õ â, õ ü è ü å û. å å à î î ü à å û: 1) å, 2) å ì è 3) å è. û é è à ÿ å â å õ ò. è
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com