ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

à à


Ê à í þ ÿ: à an ,,, ein to und a, a, â, ò ü und û â õ, õ î ò õ, - õ und und õ

å è, å à å ÿ, - å , È, å ò â ì å, - ò Î å å, î À und ÿ ì ». ,,, und à. é ê ò î à õ é. Und å und ÿ ÿ ÿõ é è. ,, . È ò ó , ÿ Å õ â, å ç õ è å Und û ü ç Und à â ó. Å é û à î Ò ê ó õ â, é ò à ÿé ÿ â und û. å î, å и ò ñ ò é. þ þ þ a a, ü à õ ì ì, ì k å ( å) è, û und û. þ î und õ à, å ì å â ê. Õ å ò å õ â ( )À) þ ó, ÿ ó und û å ,,, und û â ê.
- - - - - - - î. Î è ó õ. å û, à und - à, å î ÿ â, - î ò þ ó. Ó å ο ü û. å û, å ê é und, bis und ÿ und ÿ. Å å ÿ ç.
--È - û, å îò é ñ ÿ ÿ. É é ÿ õ ÿ å è å û, à und û û ÿ ÿ ÿ à.
õ é ò î ì und é û à ÿ ÿ. , È, å è, ò õ é, å Å . ò û. ì å ââ å ò à é å å und ì. å û à ü î, î ÿ ÿ. à à ò é þ ü é û.
,,,,, Ÿ ,,, ò à ÿ ñ ì. ,, ,,, , ,,,, û und Und und õ õ. å è, ÿ à è , î ü ò ü à ,,, þ õ â.
Î î ÿ á õ ÿ ÿ î .
Å ó õ, î ò þ ó und ò ,È, - ó å û ÿ þ â

å ÿ ÿ ÿ ò å û â, å ÿ õ, Î ò ì, und è î à. î ã â ì und, und Ò und ò à k und ñ ì , å õ k å å å, Å ü þ ó. ,,, ûé û à î ü ñ ñ - - - - - - - è è è è À und å å ÿ. é ä í, ó í ò, Î å î und ü, ì ÿ über å â î í î í.
Î â ç îà û, ÿ É é ÿ ÿ õ é und ,,,, å ò Å è und ì Å â ì å, å ü ó à. Und ü å è, ÿ , ,, ..
Î î î, à à ò und à é und à. Ó ÿ à ò é é ð, é þ õ é ü, ÿ à à î õ ç à õ à, ñ ñè, èâ ,Ó, å å und ÿ è è è Ò þ ó. Und î û, û ü þ ,Ó, î å î, û ü ë è, é ë û å é und von à. À ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ - â - 80% òî à â é û. ÿ ÿ ÿ ÿ »( Ò). ß í, à und ÿ é é û ì îõ õ õ, õ é é þ.
ê â
Å und þ ó î þ õ é, õ è. Und und å å ÿ õ ÿ, å Î î õ é, - und. Î und und ò ò, auf å ñ und Und und ò þ ó, ÿ ÿ à. å å â ò Ó à und ò þ ,, þ und â ì é, ó ä õ ì ÿ ÿ ÿ é û. ì é è ü ÿ õ é â õ â.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

à à

 1. û î à. und û î à
  É â à í und 1. ÿ à à à: - þ ( ÿ à); - þ ü ( ÿ è ÿ à); ÿ à. Und ÿ å und Und â Î, und å ò ð è
 2. û und û à
  î- é ò ó à í. Å î é. è . ì und ì Und bis bis a ÿ. é é ÿ B. bifidum, ò é ÿ â-é î à. è ì
 3. Å û à ( ç)
  ç à - å à Î ÿ é è î- é Âû â å. À î- î à ü à. Î â õ é ü î. ü andå und è bis 103. ÿ å ÿ a a î 105, ÿ à ò
 4. Å û à ó î õ é
  å à ò ä ò õ é Î ê þ å â. ÿ õ â è õ ê, ÿ ñ é é, ò ê ê þ é û à. ä ì ç ÿ å î ÿ, å ÿ
 5. ü î à â Und (( â, à è é ê)
  " ÿå ÿ å å und ü, þ ü é ... È. È. È. , î é í ì ó å í ". " ì, î ÷ é È, î î An. î, и Ì ò å û ñ und , È, à und î à ó å
 6. und à. å û ( ÿ, é ô, à). é é ò. ü à. ü à. ò. ê é è.
  1. ÿ à é und und 1.ì 1.å 1. î î é î- ÿ 2.à 2. é è 3. å ÿ 4. ç è 2. û à î à 1. ÿ 2. ÿ 3. å 4.å 4. å å 5. ÿ Und 3.å 3. 3.
 7. :À: à à è å ü
  ÿ ÿ ( ç). î- ÿ, ÿ è èç é à à à. å á õ (å und å û à). à è, õ é, é è é û. à é è. å ÿ, ÿ, ÿ , ÿ ü.
 8. à é û õ é
  þ þ þ þ Ò å è è û. ü é û: 1) ò þ þ ó à; 2) ò und à õ â ( ð, û è û); 3) bis und è õ â,
 9. à à
  À ü à ò å â ì, î å û - å è , å û, å è, ÿ à und è ð. ì ì, ì þ ,Û, ÿ ÿ ü à - î 15% und þ õ
 10. à à
  à à ò ò û è û, ä û und û und à. û û û û À, à î å ÿ. þ , ,, ÿà ÿ è è und bis ÿ ÿõ é. î å ç õ
 11. Å ÿ î é å
  À å ÕI à ü å î å à à k îå ì ”, Ð þ þ , und ó à. ü ì, ò » ò am õ Und ò à 1014 ( î â) ê â. Î î â ü ç ò î õ k
 12. à è
  é é à, stratum corneum, í î ç 15 â õ õ õ ê â. ò é ò ç à, on ñ und und und, und þ ü â und Und und und. û, âå â à à, î î ü à õ, åâ õ õ
 13. À û õ â ã. à
  ÿ À.Ï., à Ì.À. é ü: Ìà ​​Ì.Ã. ä. ò. ê, ò ô. Und und und Ó Î ÿ ÿ ÿ é ”, ã. Ê à - î ÿ ,,,, , Î å ò ü и í é ì und Ü å, å und è å û. î
 14. Ss À Õ Ó- É
  Ü Î ÿ ÿ ÿ ÿ à õ é. --- û ò und õ é. î þ ü ç à, é ì à â, õ k å é û , ó- и à å õ é und ð., ò ü
 15. À û
  À é é ÿ õ â ÿ à â û. Î â 1 õ â. Å a Å a è è, Å Å â é â. Å und ÿ û õ õ í, à û û û. Î und å ò â. î û
 16. À û
  à - î ü ö õ è õ â, û und à. å û û - î å à, Å é õ â é è é û. å û û - è õ è õ â, ò.å. .Ñ. à î à è, kâ é ü å å ÿ è:
 17. À ¸ â â â
  â Ê.Â. é ü: à Ì.Ã., ö. Ô. È und è, ä. ò. ê. Î ÿ ÿ ÿ é ”, ã. Ê û à ÿ Und ç å Õ â ÿ ÿ. Und und und ÿ, å, und å bis 1 1 12 12 An
 18. é û é è à
  Ü à ÿ ì ì õ õ é. ÿ å í é é æ, é î é â è î é õ é. ÿ à ò î õ â, à, î, å î õ â ÿ â, å î, ü é è ÿ é
 19. Å È, Å Î- É É
  ß À Î- É Û þ ü â õ ê- õ ò ü å è, å ì î ». Ê ì ò è û é è ( Ï) è ÿ, å å ÿ è õ é. è è î î û î é å, ÿ è î ò
 20. ÿ à î à
  å ÿ ê ì õ é é ë ñ å õ õ â â â î à à å û å õ â é é û è ÿ ÿ ë è ÿ ÿ à å I è à à
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com