ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

Ü ê ó: ÿ


å å, å é é, ò ì é ò. Ü î, û û î è, ÿ î ì à à à
å, î û ü und ó. ÿ - î ÷ ê .. Ì ÿ und å û å ü î? å å, å é é, ò ì é ò. Ü î, û û î è, ÿ î ì à à. ,,, , ,, û , ÿ, à ,, , û û û Å ü å. ü à å ò é å é é, ê å.
û û û ÿ ÿ ÿ, î ì ü. À ------ Å û è ì ó ñ ã à ó. Î î î ò é é .Ñ. --- und .. Å ò è î und ìì î,,, ì Î ò und î ÿ und ÿ, å und å û å ÿ und ü ó.
ÿ - î è ü å ÿ, å Ò ì ü å ÿ и ÿ à. å å ÿ ÿ î und î ç ë âõ Ã è. î, õ í ò è, Ñ ​​ò ÿ ì on- und Å .
1.Å 1. Å ß Ì
å à und å å ó ü. û å è èå ÿ ÿ? Und und î ÿ û û?
Î ñ ò ü und ü ÿ å? ì ì î î ü?
Î î û ÿ õ ì é å é î ÿ?
Å û è û ì ü, ü è ÿ , and and and and and Ì õ?
Å å und è. å, k ÿà ÿ ÿ ÿð, à û Å ü ü í. Å þ þ ÿ î ÿ é û. ü, î û þ å ,, Ó å î.
2. Å 2. Å ß
ÿ à å und á õ, und ÿ û. ü ò ë und îé è, und ÿ è ì ü å Å ñ und ÿ. û ,,,, ò à ø ì à, þ û ü å â é Í â å ÿ û.
- - - - - - - - - ÿ é und ì.
Å und ÿ ç î. â ò å î.
Ì å ü â, õ û und ÿ ê ó û, k õ, ê è õ.
è è è è, Î â ,,,, û û û û ,,,,, Å ì û und å und î à. Î é ò, î î ò.
Î å ÿ û î und ç â î é å und îõ õ õ ÿ. å und îõ õ û à . Î é ñ è ò û õ é. Î î ,, ,,, Ì å, und è und ÿ ì à ÿ ÿ â ì, À û å å å å å å å î é es ist ê ê ê ê ê ê ê û und ò ì ÿ ñ ñ ì ÿ ñ ì ÿ und à è.
3.Å 3. Ü
ü à, î. Ü ä ì èå ÿ û. Ò î ü и à à. Å à ì, û und und û ñ und Und . Å ê î å é í, û î å î ä.
4Å 4.
Å Ó È
und und , Ì, à ÿ à ó õ. Ü î ì, û Å è è ì, î ì ò und ü ü a a þ. å à und à ê ê ó þ Å î ò î å å Ì, î è und bis und û a x.
å ó à ", þ á å 1 ä ì und å ÿ û . å å, î î ñ ê û û, ò ì ü ü â ì. Å ç ñ ò é þ è è ò å ÿ. Î à ç í, ó û ü è ü ÿ ñ Und und und und. Und î ,,, bis û und und und Ì und ÿ ÿ û, bis ÿ Ì î, î ê à a, À ê ó ÿ.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

Ü ê ó: ÿ

 1. Å û ì ì è
  ì, ò ü ü î ì und é ê und þ å, ì å è. Î а î í é ì ò Î und TAT. ì ç õ â ò [Í.-J. Kornadt, 1974] ,ë, î und und und ÿ ü é è â å
 2. Å î à und ÿ ñ ñ è è
  à » à à ó Î à und ÿ ñ und und : î, î, î è î. À auf a und ÿ ñ ñ É é å à 1. {foto11}
 3. È û à
  Ü und a a â ì å Ï.Á. à. Í ë û é è Å ÿ, å ì ÿ ÿ â é à (Ê. ä, À.Å .. ο und ð.). å ê ì "(Ý. ð), und û Ò ê è à, î å é è
 4. Å und ÿ
  ÿ à- à À. À ÿ ÿ und ÿ ( Ä), Ì.Ø. ä- è- ì. Ä í ÿ è õ õ : :::: ÿ è. Und ì ÿ ç õ õ â ó Î ò. À ÿ ÿ õ é und å
 5. ÿ í, õ à þ ó î .Ó
  Und auf þ ü und о и å å. å à ò ü î ñ õ í. ì å é é ò ò î, å und å. Í ò ü å í ñ und ÿ Und And und. å è - î ç í è, â, å Ò è
 6. Å und å â è
  Und ü ã õ õ ÷, ÿ õ ò ò и ,, von ,, à , Î und þ þ å í ÿ à, î ü î, ó é и í ò о к, à å å å. ü ÷ ê þ é , î und und. Ä ì ê
 7. Å è ÿ ÿ
  K, â ò å à é Ü, é ò å и ò å å: à, å, ñ und r. ä. Und und ÿ ÿ à und ì ÿ und ÿ. à- î und und auf und Å, Î und õ õ õ â, ò þ ü
 8. ÿ
  ÿ
 9. È è
  ÿ è
 10. È à
  å è, ÿ â ì âå â è ÿ â ì ì å. Î é ê ÿ ÿ õ õ - í í þ þ þ þ,,,, û é î und î ÿ und und . Ò é und, und a k von und î
 11. ÿ à è ÿ und Õ
  å å î ò à Î und à à, è è è è è è î- õ é. Ü à è Ñ. Ë. à î ì, î ÿ ÿ ê êì, Î à õ õ î- î ÿ ( í, 1957), î
 12. É Ç È
  É Ç
 13. Å û à ñ é und è
  und é é û [J. Dollard et al., 1939] à à à þ, : :::: , î å î à und ò é þ, þ å ê ê è. ò, å î à und
 14. í è Ì
  õ û å å å é õ è þ þ : ü ì å ,û, À ü à ü a ,,,,, è ,,, û û û, ü þ ü. "Å å å
 15. ü à ê å
  Î õ ð â und â å ÿ è ê " und é" . Ì ó å õ é è und À und und â é und. ì å ç õ. ÿ ü - î å è, è, und, und è und und ÿ î ÿ é
 16. ÿ â å (Ò.Í. à)
  Und und é und ð à ä õ õ ê. é ÿ und û: å »( å ê é, ü); å »( å ü Und und ü à); å »( å und ì und Ì und é, å ê
 17. :Ü: å, å, ÿ
  p o und p a p o É û é è, ì å и и é, î, å î, ü ü è å õ é. Ä þ ÿ ÿ ÿ à î ÿ ê ó ó, å é ò î å Å è è è 58,1å [58,151]. ü ò
 18. Å è ê þ èå é è ê é
  ÿ ÿ ÿ nach bis. A é è - é. K k ò â ó, é è k é å ò, und a a ÿ. Î î è ÿ é é î î à. ü, ÿ ÿ à und auf ÿ, - î, î â, ñ ì k ò
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com