ÿ
Î å
è û
Ì
å und î å
<< ÿ ÿ >>

å û


õ õ, õ ì î ÿ, ÿ å å, k é ç. î- î ç õ ì, ÿ å î î---k k k k "" "" "" ,Å, ò, î ò è, und Ò ÿ, î î andü î und õ andî î ò. Î å î à ü é, é , è und í Ì Ì ì î ü å è a, ÿ é è. Und und î ÿ î , ÿ å ÿ, î ÿ à à é, ç õ- î õ ð â Vor 2–7 é. , î å û å î ÿ â 3å 3-6 ü è à, à ì ò 3 â 3, 7, 11 und 12 â. õ õ ÿ ÿ ü - î 1,5 â. Ñ ​​ é û þ è å è, õ Ü toî bis 8 6-8 é, å î und ÿ 3-4 "3-4". Darum geht es. Und ó à î nach . Ü å ò à ì ì à. Å å и å å å û û û û è è è è è þ þ þ þ þ þ þ þ ç û. ê î ò? õ î- ó, î î ÿ à Î à ÿ ÿ ó é. å ò ç- à è î . ûå û å ò õ éâ und é è, õ ò und å å à. å å, î é к ë, î í ñ, í Ò ÿ ê é, ÿ ó å 3 à! ” ÿ î, ê î î à, Å û å ò è. à ò, о å å å ò,, und à À é è ü à, î à Î ò ó è ü é ê .è. Und é und é å é è à î ò ê à î à. Î ÿund ÿ ó õ å, ó é ÿå ÿ ü î 2 ÿ, é å 6! ÿ à, à à å à ,, â â à. Î î ÿ û, und k î å ,,,,,,,,,,, î ë. à à ÿ, ÿ, ò, ó th ÿ ÿ , ò à à ê à. Å î î à è à, É ò å å ÿ óè. ÿ é ã, é å å ÿ, und à ü é und ò ü þ. ê, é ó è ó, ò Ü ì å å и и å. ü, ÿå ÿ é è, î î ü ó à, ò å Ü. À ò õ õ é é k À ü î ÿ ì, è k Ò î å. î å ü é å î ü, å ,, à å. î- õ, und und a a und å å å ü, ü und ü à é. Î î î é ç Und ÿ ÿ î é. ÿ ÿ ÿ,,,, ó à, à ü î ÿ ü Ó ò ê, å üâ und õ é. , Î, î å å å ê è è ò å è, ó à ÿ Ü ñ und è. î- õ, å ü ÿ à und å.
Und î é å 12 ÿ ÿ ÿ ó å à. , Dies und das å å à éà 6-8 â und 3 , 3 ÿ ÿ 3 3 3 3 3 . å à å è å ÿ. Ê î ç 3 ÿ õ î î ÿ ÿ ÿ Ó ì é î å å ì ñ 6 ÿ! Â-,õ, ÿ û î ü ÿ û é õ. å å, î ÿ é ç í Î und èé und à. Ü -î- ü ç õ î òà ÿà ÿ ü Õ ë. Å è à å ò é è, õ éâ Ì å å ò. ÿ à î ò ó, Î ò ü k ÿ ó und ... À î und ü ì ç õ? Å ÿ â à à Und ü ü. å û, å ó ó ,,,, ò õ â. , Ò, und Å ò, â ----- å- î å, î óõ à ü å å ó þ à. å å ç õ ò, î å ÿ å Î ñ ì õ â. , Ð, à » ó û ü ÿ À â å. Ñ ​​ é û à ü è a a ó à. Ñ ​​ é û, ü å ü, ñ ì ü à û à à, è è è î ü å, k on ,, , a ÿ ÿ . À î ë ñ ì und ë î. Und ü ê ó, î å û k ç Î þ è, î è ÿ, î a é ü à ò ó à. ,,,,, â ò, » à é è! Î ü î ì ì ", ,î à ü å" õ- î ì õ õ, à . Ó ÿ à è ÿ ê ó þ þ , Î, î ü é ü ò ó è und ÿå ó. Î ç ü à ÿ î ÿ!
î ò Î å ò
å å à ê ,, é ñ! Å ü é. Å å þ. Å î é à, û å Ü. å ò õ ë. ü à é ê und. ü ê ó î è. » î à é. å à é. å è, î ò î, î å ò. ì а и å 6 ÿ ò à à. å å à. ü und, und von . ÿ õ und ó î à à.

, Î, à þ ò und å th è û û è è ÿ und zu ü à. Und é é û î û à å ÿ. û û û û û û û bis ê ,,, Î é ÿ, î ò å ò í. » ò é è ÿ ÿ é. å å î à - ò ÿ ÿ î ÿ. À und å î ñè, ,î é ç - é ä ü õ ü. Ü ê ì î ó þ, è ì î ì! ÿ Ì. Á. Ò î è.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ = à =

å û

 1. å î õ õ.
  , Ð, ü ê õ õ â , ä und ò å å à ,À, å ò ç é é û. ,, Å ñ þ é è è , â und ñì é und es ist
 2. 50à 50. É
  Ôà Ô., 22, ò, ü ç å å è ì ì ì î à, 35ì 3.500 ã. 4à 4 è î à û à ü, ü, und â é é å, å å û à î 39 Ñ, á. Status präsesens Å å. å û å, å. å å õ
 3. Å Å Å ß É Ò
  É Å ì ç õ õ É î- õ â é und é und î- é ê. É ê ò é þ þ à, ÿ â und õ õ , ñ ,
 4. Å Å Å ß É Ò
  É Å ì ç õ õ É î- õ â é und é und î- é ê. É ê ò é þ þ à, ÿ â und õ õ , ñ ,
 5. å û
  å û, è å è, - Å î- å ÿ ñ ñ è und è, ÿ ì ì. Ss Ç a zu ÿ î- î- î à . û, å å è: ¦ å - Å è å û, â und ü
 6. å û
  é ç - î å å Å Ä ò и î , und À ÿ ì und ì Î û â- é und é é û. Und nach und ÿ â- é è und von Ä ò å è å
 7. Å Û
  à. å û - î õ éâ und î- î à, ÿ ñ ñ und î é, å und é å, é å î- à. Und und ÿ und und ( ) Und ì å. õ â û å und â é
 8. Å Û
  Ä- à: Äå Ä ( å å и å) ñ é é: ÿ ü, » und à ä è, è, à, à, ü è õ, å û, ÿ, ÿ. und ì å (Iç I à, é): å î, å, ÿ und ü è , ÿ, å und å å,
 9. å û
  å û - û õ õ â, õ ñ é õ ( )Õ) õ ð. ì õ å und und ,À, î â ÿ ÿ ,,, ü â î ü ì ì À und ð î- î ,À, è ì å und
 10. î- å û
  î- å û - î î- å û, å â å õ und õ é õ ð î à und ÿ und î-- Und und î- и und. é î- å û ì ÿ ì und ì å. ò å
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com