ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

ì å é é í?

ò, î å ë õ í î ÿ ì ñ und. , ,, - î þ ó â und ( und und und und a- Und â )), â, .. - - - - - å è. å î â è, î õ Î î , é é à à, î è und ñ ñ Ì ü ÿ é û - Ü ü ÿ à ò am û.
ÿ ÿ ÿ î î ,, Î å und é é und Ü und é é éó und Und und und. û ,, ,, , î, î- õ, û å û ü ì Ä â ä é und ÿ; î- õ, î é ì, é î ñ ì ì und Å Å å ,, ò î û, ÿ â õ õ û, ì å û û å ò ñ è, ì ñ; è; è ö, è ,û und û û ÿ ÿ a Å û Å û, û und ó ÿ ÿ ÿ ,,, à à ÿ ñ ñ ,, à à ü âü å ÿå ÿ. Å î î å û und å å ü и è, ê î ÿ ÿ à ç å å å. Î å î ò î.
Å è å î å å å ÿ î é è. î- õ, í Å ë, auf Å und a è ,ü, î- õ, ë é î und K é è - î on und ü. Î î ü ü é ð à ÿ é è. î ÿ à á ì å â à, ÿ ì ìâ å û, ÿ è è ”. ü ò îì, auf ÿ- auf ü auf auf ,,,,,,,,, ñ é und bis von ó von (Å ( û å ü â)), ü â und ñ ì î à (k â),) å è k ( ü è), å ç è ( û å ÿ), é ñ ó â, à å é ñ ( û ü å û é î ÿ à). À à å ÿ , , óå å ò õ õ é, è ü å Å ó å ÿ. Î î Å, å ì ç â- â å ç îò ð - ÿ Å ÿ è ó ó ó õ â à è â.
Und èà é î, ó é à é ñ. ÿ, î é é û ÿ ÿ. Ì ò and and and and and and and and ÷ Und und und und und bis . þ, ó ñ à ò é und 3 3à 3,2 ,,,, (((( þ Ó à, „Lucy“ Lucy im Himmel mit Diamanten “ '') Und ü å îõ õ - î Ñ ì î, auf ü à å å Å a. ,Å, î ì ÿ, - ü ü, k û.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

ì å é é í?

 1. Ss é í è
  õ à à, î ü é und å è Å, ÿ í î À ò õ é ÿ ÿ ó î à. auf von a von å bis å ÿ. î- õ, î ñ und Und andû und von und í. ü à î
 2. é é ò
  und ÿ ÿ und ÿ ÿ , ü å é å. å à å à ÿ à. é é ã ò ã (ɺ é ò) ò, î å û à IQ å ò é и î. è ò
 3. À î å à? Und î é " í
  þ à - î î, î î ,Ì, å ê è? à a ,,,,, À ì- î å и, ò и к ê .Ó. Î î, å ò, å â, å è, û, û. Ó î å å î, î und k í è. À à ü î õ, ñ ì.
 4. K ü ü è, å ò ü ÿ é, ÿ ÿ ü?
  ß ,,, þ ,, ÿ und à. å î, î å о û õ õ x À ò ò ó è é, å î, î ò und å â. Ê ,, å î î
 5. ì û ì?
  õ è und õ õ ÿ î k am- am ü, am a am und ,Ò, î î ó ì- am î. î ì? " und å å .à. Î å , û und û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, â î â? é ñ, k ò ü ü, î û î å
 6. ì ò à ü »?
  ñ à å â ûà î å å о à ò. é à à ü â å 90õ 90â, à â É å ü î é û î èè, ó, â ì, é. ì ò und? ì û è. Î ò é éè, þ, î . ÿ â
 7. ì û ì?
  à à ò æ, ο å ò, о a ä é ü. å è, à î ü! ü und ñ ò îî: ü, û, å à è, å î, å é ñ ì. ,, î î , ü à û, ÿ ç- à î î À è ÿ ç - à õ
 8. "Ss À" - É ÈÅ Ò. À Ü!
  ÿ ò, å и ì ò ü. Ñ ​​ ð é å ... · õ â ì å · " ÿ à "· õ â
 9. ì í ã?
  à- î ã Und å ì î ñ ì Ì; ,, , ,,, à, Ó und und und und à und ÿ. Å ì und ã í î å, ì å Und å ÿ. Î õ é â â â â â å å å é è, å und û ó ó о а ë
 10. ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. Und å å , Ì. ì ä ò î, î è, ò õ õ É õ ä ê ó, ê ò, ó þ. ü ñ î ” â û ( õ
 11. Î Å
  C å î, ñ und à à, é ò è è ,,,,, ,,, Î ,,,,,, Î ò ó å, î und ò îå î î ü . û å è. â, ê è û é õ í à, ì å
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com