ÿ
Î å
è û
Ì
å und î å
<< ÿ ÿ >>

 â â â â


ã í, í ç õ é î à, ëå- î ì und èë é. Und ü è, î é í â í , Und é und k â 1809 ó. Ì å å und ò auf a a. î ,Ó, â, und ò à î, ì, Î ÿ, î î ç- à à é í óà à î ò ì å - - - - é è à.
Ñ ​​ ì ì óà î ÿ ÿ6. î î; ;;; î í ë â å, î ò óõ; Î é í ü, î å ó óõ; ò, î å ò; ö, î í ü und zu. ,É, õ û å und ÿ, ò ã à é å, zu é è, é é è, õ õ õ. å å, ì å ÿ und ñ ì ÿ, und â ä í mutmaßliches vomeronasales Organ - é é í - è ò î . :: â â 17 û 17 17 17 173, é und ÿ- î à. å, î é í. Î û å å ì, on on am í, on on ÿ à, å å î!
î ó ó, à Å a, à ÿ. Ñ ​​â ì, ò und und ü û è è Ü å å è / und é ñâ å î ÿ ë, õ Und und. À æ ò und é é é, und å å å å è - ñ é. ß, þ. î ÿ þ, î à, û î î a ñ : Ò: ((((und ,,, ) ), k ò, à õ â, î å, ì û und ü. ,Å, ü å î îи ( ÿ о и à Î ü å- ü å å ), Î î Ð Ð ο οõ õ.
197é 1971 à å Nature à ÿ û ê-,ê, And âó â und â .é. Î î à å û ü î à À ,, à ÿ ÿ ÿ î î î und â. å und õ ã ó å: À ò í ø , ο and and and and and and and and ò å, ì â õ à ì å, k ò, î îå û ò ñ à. î, å à und? “È à k- k, ÿ à ( à ò und ÿ é î 23 à), ü ü und ü Und und é ô, â ì è, ÿ å û. À å å о ,,, â ì è, å á õ und ,, und ,,,, É ñ è. Î à ü î, û Ü å å: à à î å û õ ã è k î Å î ÿ ã ê .. Å è ñ è, k ë ç õ , Ò ê ó, î é ë ÿ (â ì à à ÿ ) und ÿ ÿ Å .
À ê- ê à, î å î ñ ì â, auf å à à é è; À å à, ð, î и î À on on ÿ ÿ und bis û â î ÿ ÿ ÿ ÿ, à.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

 â â â â

 1. 7.ô 7. å à, und à î- î î sssn
  8.ô 8. î ü þ ó, und und und
 2. ì û ì?
  õ è und õ õ ÿ î k am- am ü, am a am und ,Ò, î î ó ì- am î. î ì? " und å å .à. Î å , û und û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, â î â? é ñ, k ò ü ü, î û î å
 3. ì û ì?
  à à ò æ, ο å ò, о a ä é ü. å è, à î ü! ü und ñ ò îî: ü, û, å à è, å î, å é ñ ì. ,, î î , ü à û, ÿ ç- à î î À è ÿ ç - à õ
 4. ì ò à ü »?
  ñ à å â ûà î å å о à ò. é à à ü â å 90õ 90â, à â É å ü î é û î èè, ó, â ì, é. ì ò und? ì û è. Î ò é éè, þ, î . ÿ â
 5. ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. Und å å , Ì. ì ä ò î, î è, ò õ õ É õ ä ê ó, ê ò, ó þ. ü ñ î ” â û ( õ
 6. Î Å
  C å î, ñ und à à, é ò è è,,,,, Î ,,,,,, Î ò ó å, î und ò îå î î ü . û å è. â, ê è û é õ í à, ì å
 7. ì í ã?
  à- î ã Und å ì î ñ ì Ì; ,, , ,,, à, Ó und und und und à und ÿ. Å ì und ã í î å, ì å Und å ÿ. Î õ é â â â â â å å å é è, å und û ó ó о а ë
 8. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð • Ð Ð...
  à à - ,,, à, ç õ é, õ Und und. und zu â,, zu weiter ,Å, å, å und å î å ó und å û ü êõ õ ó - â Ì å und ê ó î ó ó. û å â ì, î é à
 9. Ì û å è
  • ÿ ÿ Å ñ und und õ und; • und bis to und bis a Und und é õ und ì; • ÿ ÿ ÿ ÿ ,,, þ é û ê õ â ì ì, und an und a und à,
 10. ì ì å à
  Ó ñ è, è und è, è und Und a a a å ÿ, å å ò und und und é. ÿ à und bis ñ é é. ûé û á, û, è, û und û. å î å å â õ, õ è õ õ, å î ò 40%.
 11. Ó è ì à ÿ ÿ
  é é û â é å ü â 80-å û. Î à ü ò îü î ,, ÿ å û, å è, Und þ ü å à. Î ò ñ ëå î î ( é, 1987). é ç à
 12. ,É, Microsoft, Yahoo!? ( ü II)
  å ÿ é é, û , ,,, ñ ì und é ê. Und î ò å ÿ ñ Thomson Corporation, ì û ü ÿ ì. Î ó 6 6x6, î ÿ ó. Ê å, û ì, î ÿ ü ü õ
 13. é, Microsoft; Yahoo ü Yahoo!? (Iü I)
  ì ó *** Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft ã, Yahooü Yahoo!, ist þ þ î Î ó ó,, é î î ü Ò und é õ õ é ü è und. Microsoft: Microsoft üà ü Yahoo! 38 38 38 38,,, ,,, . Ó ê å ü, è í
 14. Ò ÿ p und ? Und? "( ÿ à)
  :Ü: ü é î ì к и и à È ÿ. å è: ü ó ä ì õ é: 1) å ê ÿ à; 2) î å â und x an; 3) î . ÿ: à, å, å , å å, Ç ( î -
 15. ì í é ð ÿ »?
  é und ü î ò ä õ, und â und é È, î à à à ì ì é é. Ê ê, î é ñì õ ÷, à à, am und ÿ à am Ì ÿå ÿ, î ò ã "(ì Ì
 16. Å Ð Ì Í Ì Í.
  --Å - î ü, ü, ÿ ÿ Ì ì à å. Î å å î ÿ ÿ. Ê ÿ ÿ ü à, å ê ,,,, Ì und ì. é é ä ç î â å. ò
 17. 7.ï 7. ÿ ì å î î Andì und "ì? "
  Ü ò â ü è ü î, å ò õ â. ÿ à î über à ÿ í und ÿ í, ÿ ÿ und î à à und ÿ ÿ a ì ü î ÿ - ü â à à å å, ì ì î ÿ à,
 18. Ì ì à a a a é?
  Å ñ ì ò é und î! È, ý- ü, ì â õ. ÿ ÿ ÿ ,,, ÿ à õ ê à ì å - .Ó. , ,,,,,,,,,,,,,,, und ñ ì. Ó õ à ü ÿ, ÿ à, ê ó ,À, é ì- î ë â
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com